ทัวร์ลงหนัก! หมออ๋อง เบิกงบ 1.3 ล้าน พา สส.ก้าวไกล ไปสิงคโปร์

Uncategorized

วานนี้ (17 ก.ย. 2566) ได้มีการรายงานมาว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 ก.ย. 66 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และคณะรวม 12 คน มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยระบุวัตถุประสงค์ว่า เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์, การบริหารจัดการแรงงานของคนไทยในสาธารณรัฐสิงค์โปร์ และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติการเดินทางเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติงบประมาณเป็นเงินจำนวน 1,379,250 บาท

ทั้งนี้ ภารกิจการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ของนายปดิพัทธ์ และคณะ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยมี ส.ส. หลายคน ตั้งข้อสังเกตว่า มีการตั้งเรื่องอนุมัติอย่างเร่งรีบ โดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งยังเป็นห้วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2566 (30 ก.ย. 66) จึงต้องรีบเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังเหลืออยู่หรือไม่

สำหรับรายชื่อคณะผู้ร่วมเดินทาง 12 คนนั้น มี 7 คน ที่เป็น สส. ประกอบด้วย 1.นายปดิพัทธ์ สันติปาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ สส.พิษณุโลก ในฐานะหัวหน้าคณะ, 2.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, 3.นายวรภพ วิริยะโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, 4.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล, 5.น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล, 6.น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล สส.กทม. พรรคก้าวไกล และ 7.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย

ที่เหลือ 4 รายเป็นข้าราชการสีงกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจติดตามคณะ ส่วนอีก 1 ราย มีขื่อของ นายไกลก้อง ไวทยการ อดีตนายทะเบียน และผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ที่อยู่ระหว่างการตัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ติดตามของ นายปดิพัทธ์ และออกค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งนี้ งบประมาณจำนวน 1,379,250 บาท แบ่งเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ 438,750 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 120,400 บาท ค่าเช่าที่พัก 425,000 บาท ค่ารับรอง 200,000 บาท ค่าของที่ระลึก 30,000 บาท ค่าเช่าพาหนะในต่างประเทศ 150,000 บาท ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 11,000 บาท และค่ายานพหนะขนสัมภาระเดินทางไป-กลับท่าอาศยาน 4,000 บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายสำหรับ สส. อยู่ที่คนละ 114,650 บาท แบ่งเป็นค่าบัตรโดยสารรเครื่องบินไป-กลับ 51,250 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 วันๆละ 3,100 บาท รวม 12,400 บาท ค่าที่พัก (พักเดี่ยว) 50,000 บาท และค่าจัดทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท ส่วนของนายปดิพัทธ์ มียอดจ่ายรวม 494,650 บาท โดยได้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก เท่ากับ สส.คนอื่น แต่มียอดเพิ่มเติมในส่วนของค่ารับรอง 200,000 บาท ค่ายานพาหนะ 150,000 บาท และค่าของที่ระลึก 30,000 บาท

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *